Privacy

Privacyreglement van onze praktijk

Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze huisartsenpraktijk

Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Huisartsenpraktijk

In onze huisartsenpraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden ven een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

De plichten van de huisartsenpraktijk

Huisartsenpraktijk Het Doelpunt is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
 • Voor zorgverlening
 • Voor doelmatig beheer en beleid
 • Voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
 • Alle medewerkers binnen huisartsenpraktijk “Doelpunt” hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Uw rechten als betrokkene

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Uw gegevens kunnen gedeeld worden met zorgverleners buiten de praktijk met wie u een behandelrelatie heeft of zult hebben (bv. specialisten in het ziekenhuis, verloskundige, fysiotherapie of wijkverpleging). U kunt hier bezwaar tegen maken door contact op te nemen met de praktijk. We zullen alleen gegevens delen als dit noodzakelijk is voor uw gezondheid of als we schade willen voorkomen aan anderen.

 

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken aan huisartsenpraktijk Doelpunt. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).